РАЗБОР - Отряд не заметил потери бойца | Eiro Nareth